Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Викладач Черних Ірина Дмитрівна - Історія Азії та Африки (3 курс) PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 22 березня 2016, 21:23
There are no translations available.

теми практичних занять 

Заняття 1. Базові цінності традиційних азіатських  регіональних цивілізацій в період середньовіччя. (2 години).

1. Просторово-часові параметри традиційних афро-азіатських цивілізацій.

2. Цивілізаційні особливості африканських суспільств.

3. Суспільно-економічний лад соціумів африканської цивілізації

4.Колоніальна експансія європейських держав і африканська цивілізація (ХVІ -ХVІІІ вв.) 

Заняття 2. Китай в період середньовіччя. (4 години).

 1. Культурно-цивілізаційні особливості Китаю.
 2. Основні принципи китайської державності.
 3. Китай в епоху «південних династій» і «варварських» держав. (ІV – VІ вв.).
 4. Китайська імперія в VІ – ХІІІ вв.
 5. Завоювання Китаю монголами (династія Юань 128 – 1368 рр.).
 6. Держава та суспільство в період династії Мін (1368-1644 рр.).
 7. Причини падіння мінської династії.
 8.  Маньчжурське завоювання та його наслідки. 

Заняття 3. Японія в період середньовіччя. (4 години).

1. Суспільно-політична еволюція Японії в період Ямато (ІІІ – VІІ вв.).

2. Формування та розвиток традиційної японської державності конфуціанського типу (VІІ – ХІІ ст.).

3. Початковий етап становлення військово-самурайської державності. Сьогунат Мінамото (1192-1333 рр.), сьогунат Асінага (1335-1507 рр.).

4. Об’єднання Японії від владою сьогуната Токугава.

5. Принципи організації політико-адміністративного апарату періоду  Токугава.

6. Станова структура токугавської Японії.

7. «Самозакриття» Японії: причини та наслідки.

8. Сінто-буддійсько-конфуціанський релігійно-політичний синкретизм. 

Заняття 4. Виникнення ісламу. Арабська державність. (2 години)

 1. Зародження ісламу.

2. Іслам як спосіб життя.

3. Загально-арабська держава (правління перших «праведних» халіфів).

4. Дамаський ( 611-750 рр.) та Багдадський ( 750-1258 рр.) халіфати.

Заняття 5. Туреччина в період Середньовіччя. (2 години)

 1. Становлення Османської імперії (ХІІІ-ХV вв.).
 2. Організація шаріатської влади.
 3. Оманська сільська община   та  військово-ленна система.
 4. Міллетна система.

Заняття 6. Індія в період середньовіччя. (4 години)

1. Культурно-цивілізаційні особливості Індії (соціальний індуїзм).

2. Індійська община та кастова система в період середньовіччя.

3. Політична історія Індії в VІ – ХІІ ст.

4. Делійський султанат (ХІІІ – поч. ХV ст.).

5. Взаємовплив індуїзму та ісламу в Індії періоду середньовіччя.

6. Утворення Могольської імперії.

7. Реформи Акбара в Індії (1556-1605 рр.).

8. Імперія Великих Моголів в ХVІІ ст.

Рекомендована література

1. Підручники та навчальні посібники

Бюттнер Т. История Африки с древнейших времен до 1880 года. – М., 1981.

Васильев Л.С. История Востока. В 2 Т. -  Т. 1. – М., 2000.

Васильев Л.С. История Востока. В 2 Т. –  Т. 2. – М., 2001.

Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. Очерки общей теории. – М., 1990.

Живая история Востока. – М., 1998.

Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории ХІV – ХІХвв. – М., 1991.

Индонезия. М., 1983.

История Востока. Т.2. – Восток в средние века. – М., 2000.

История Индии в средние века. – М., 1968.

История средних веков. Хрестоматия: часть 2. – М., 1988.

История Тропической Африки (с древнейших времен до 1880г). – М., 1984.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 1999.

Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. – К., 2002.

Рубель В.А.. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К., 2002.

Сравнительное изучение цивилизаций.Хрестоматия.-М., 1999.

Урсу Д.П. Историография истории Африки.-М., 1990.

2. Основна (опорна)

До всього курсу:

Абрамова С.Ю. Четыре столетия работорговли.-М.,1992.

Альбедиль М.Ф. Зеркало традиций. Человек в духовных традициях Востока. - СПб., 2003.

Бродель Ф. Мировая цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Структуры повседневности. - М., 2006.

Бьютнер Теа История Африки.М.,1981.

Великие мыслители Востока/ Пер. с анг. Н.Барановой и др.- М., 1999.

Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). - М., 1992.

Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность.

Еремеев Д.Е. Ислам: Образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.

Иорданский И.Б. Звери,люди,боги:Очерки африканской мифологии.-М.,1991.

Кычанов Е.И. Властители Азии.-М., 2004.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю.- т.2.- М., 1975.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни/Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко и др. Под. Ред.Ю.Н. Пахомова.-К.: Наукова думка, 2002.

Цивилизация: теория, история, современность. - М., 1989.

До змістового модулю 1:

Григорьева Т.П. Синергетика и восток// Синергетическая парадигма: многообразие поисков и подходов. – М., 2000.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа.. – М., 1991.

Ерасов Б.С. Феномен «восточного деспотизма» как явление «нового мышления» //Восток. - 2000.-№4.-С.5-17.

Ионов И.Н. Теория цивилизации: Этапы становления и развития //Новая и новейшая история. - 1994. - № 4-5.

Кульпин Э.С. Генетические коды цивилизации //Социоестественная история. Вып. 4. – М., 1995.

Пирцио-Бироли Д. Культурная антропология Тропической Африки. – М., 2001

Подберезский И.В. Знать и понимать человека Востока //Народы Азии и Африки. - 1990. - № 4.

Саїд, Едвард В. Орієнталізм / Пер. з англ. В.Шовкун. – К.:Основи, 2001.

Сравнительное изучение  цивилизаций. Хрестоматия. - М., 1999.

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. - М., 1995.

Тойнби А.Дж. Постижение истории.http://teleon.narod.ru/tojnbi.htm

Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. - В 2-х т. - К.: Основи, 1995.

Уотс А. Дао воды. - К., 1996.

Франк А.Г. Азия проходит полный круг – с Китаем как «Срединным государством» //Цивилизация. Вып.5. – М., 2002.

Цивилизация. Восхождение и слом: Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса. - М., 2003.

Черних І.Д. Духовна революція «Осьового часу» і Схід //Записки історичного факультету.- Вип.. 15. – Одеса, 2005.

Юнг К. О психологии восточных религий и философии. – М., 1994.

Юнг К.-Г. Психологические комментарии к «Тибетской книге мертвых» // Тибетская книга мертвых. - СПб., 1999.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

До змістового модулю 2:

Буддизм и государство на Дальнем Востоке. Сб. – М., 1987.

Воробьёв М.В. Япония в ІІІ – УІІ вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир. – М., 1980.

Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Три войны Китая со степными народами. III – VI. – М., 1974.

Зотов О.В. Китай как «универсальная» монархия и псевдоданничество «варваров». //Восток. – 1994. - №2. – С. 16-24.

Игнатович А.Н. Учение о теократическом государсве в японском буддмизм. //Буддизм и государство на Дальнем Востоке. – М., 1987.

Искендеров А.А. Теотоми Хидэеси. – М., 1984.

История Китая. Учебник. – М., 1988.

Иэнага Сабуро. История японской культуры.- М., 1972.

Книга самураев: Ю-дзан Дайдози Будосёсинсю. Ямамото. Цунетому хаганура. – СПб., 2000.

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицин И.М. История Японии. – М., 1988.

Кучера С. Проблема преемственности китайской культурной традиции при династии Юань.//Роль традиции в истории и культуре Китая. – М., 1972.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М., 2000.

Мещеряков А.Н. Внешний фактор в истории Японии и проблема национальной идентификации. //Восток. – 1999. - №4.

Мещеряков А.Н. Ямато и Япония: процесс формирования государственной идентичности в период Нара (международний аспект). //Восток. – 1999. - №3. – С.16-29.

Очерки истории Китая (с древности до «опиумных войн»)./Шан Юэ. – М., 1959.

Першиц А.И. Кочевники в мировой истории. //Восток. – 1998. - №2. – С.120-132.

Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. – М., 1984.

Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая. – М., 1991.

Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы(этнопсихологические очерки) – М., 1983.http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml

Рубель В.А.Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність.-К-1977.

Светлов Г.Е. Синто: история и современность. //Новая и новейшая история. – 1992. - №5.

Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск, 2000.

Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. – М., 1981.

Сэнсом Дж.Б. Япония. Краткая история культуры. – СПб., 1999.

Фицджералд Ч.П. История Китая. – М., 2004.

Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры. – СПб., 1998.

Фишман О.Л. Китай в Европе: миф и реальность(ХIII-XVIIIвв.).-СПб-2000.

Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. – М., 1969.

До змістового модулю  3:

Агатангел Кримський. Історія Туреччини – К., 1996.

Бартольд В.В. Мусульманский мир. Соч. – Т.1У. – М., 1966.

Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в ранее средневековье. – М., 1965.

Большаков О.Г. История халифата. Часть 1. «Ислам в Аравии 570-633. – М., 1989.

Гасраблин М.А. и др. Очерки истории Турции. – М., 1983.

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. – М., 1983.

Грюнебаум фон Г.Э. Классический Ислам. Очерк истории 600 – 1258. – М., 1986.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – М., 1992

Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Иванов Н.А. Арабско-Османская община 16-17 вв.

Иванов Н.А. Система миллетов в Арабских странах 16-17 вв. //Восток, 12992, №6.

Ирмияева Т.Ю. История мусульманского мира. Издательство «Урал», 2000.

Кимросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи. – М., 1999

Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. – М., 1991.

Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. – М., 1988.

Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи. (пер. с англ.) – М., 1999.

Массэ Анри. Ислам. //Очерки истории. – М., 1982.

Мусульманский мир 950-1150. – М., 1981.

Негре Л.В. Общественный строй Северной и центральной Аравии в У – УП вв. – М., 1981.

Новичев А.Д. Турция. Краткая история. - М., 1965.

Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. – М., 1990.

Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. – М., 1990.

Османская империя: Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. – М., 1986.

Османская империя: Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. – М., 1986.

Очерки истории арабской культуры. – М., 1983.

Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. – М., 1990.

Хитцель Ф. Османская империя.- М., 2006.

До змістового модулю  4:

Анго М. Классическая Индия. - М., 2007.

Антонова К.А., Бонград-Левин Г.М., Котовського Г.Г. История Индии. – М., 1979.

Ашрафян К.З. Дели: история и культура. – М., 1987.

Ашрафян К.З. Делинский султанат. – М., 1960.

Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии ХУ1-ХУ111 вв. – М., 1993.

Ванина Е.Ю. Индия : страна и её религии.-М., 2000.

Гаскойн Б. Великие Моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. - М., 2003.

Древо индуизма. – М., 1999.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. – М., 1996.

Котин И.Ю. Ислам в Южной Азии. - М., 2005.

Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. – М., 1992.

Медведев Е.М. Очерки истории Индии до Х111 века. – М., 1990.

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М., 1991.

Традиционный мир Юго – Восточной Азии. - М., 1991.

До змістового модулю  5:

Киселев Г.С. Доколониальная Африка. Формирование классового общества: состояние проблемы и перспективы ее разработки. – М., 1985.

Кобищанов Ю.М. Северо-Восточная Африка в раннесредневековом мире. – М., 1980.

Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации. – М., 1986.

Ольдерогге Д.А. Западный Судан в ХУ- XIX вв. Очерки по истории и истории культуры. – М., 1960.

Орлова А.С. История государства Конго ХVI-ХVII вв.. – М., 1958.

Смирнов С.Р. История Судана. – М., 1966.

Томановская О.С. Когда и с какой целью начались плавания португальцев в Западную Африку. //Африканский этнографический сборник 4, IX. – М., 1972.

Хазанов А.М. Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость в ХVI-ХVIII вв.. – М., 1982.

Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в ХIII-ХVI вв. – М., 1982.

Шаревская Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. - М., 1964.

Шинни М. Древние африканские государства. – М., 1984.