Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Ковальська Марина Сергіївна - Методологічні проблеми історичної науки PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
11.10.2016 16:39

Онлайн-бібліотека до курсу "Методологічні проблеми історичної науки"

натисніть на назву, щоб завантажити або передивитися:

Артюх В. О. Про історичні смисли слова «історіософія» // Конотопський краєзнавчий збірник. – Конотоп, 2013. – Вип. 1. – С. 56-64.

Астапов К. Время и вечность в восточной патристике / Кирилл Астапов // Логос; Журнал по философии и прагматике культуры. – 2004. – Вып. 5. – С. 84-96.

Астахов М. В. Методология исторической науки. – Самара, 2006. – 289 с. 

Барг М. Эпохи и идеи: Становление историзма / М. А. Барг. - М.: Мысль, 1987. - 348 с. 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования / Алексей Владимирович Бочаров. – Томск: Издательство ТГУ, 2006. – 190 с.

Бочаров А. В. Подходы к пониманию тотальной истории // Методологические и историографические вопросы исторической науки / Алексей Владимирович Бочаров. – Томск, 2007. – Вып. 28. – С. 108-118. 

Брило Ю. М. Філософські моделі історичного процесу та їх еволюція у посттойнбіанській філософії історії // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 52. – С. 157-164.

Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Юрій Михайлович Вільчинський. – Київ: Поліграфікнига, 2009. – 360 с. 

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – М.: ТЕИС, 1999. – 363 с. 

Гольцов В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки. – Самара: Издательство Самарского университета, 2002. – 45 с.

Грица Ю. Ю. Генеалогія історичної свідомості // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 56. – С. 149-161. 

Димитрова Л. М. Філософія історії в контексті сьогодення // Вісник НТУ України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – Ч. 2.  

Зашкільняк Л. Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2006-2007. – Вип. 15. – С. 855-862. 

Зашкільняк Л. Методологія історії: Від давнини до сучасності. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 226 с. 

Здерева Г. В. Современные проблемы методологии исторической науки и преподавания истории в ВУЗе // Вестник Гуманитарного института. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 7-15.

Историография античной истории / Под ред. проф. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1980. – 415 с. 

Историческая наука сегодня: теория, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – 608 с. 

Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції / Костянтин Володимирович Кислюк. – Харків.: Видавництво ХДАК, 2008. – 288 с.

Кірієнко А. О. Історичний час як теоретична проблема // Гуманітарний часопис. – Харків, 2013. – Вип. 2. – С. 70-76. 

Колінгвуд Р. Ідея історії / Робін Дж. Колінгвуд. – Київ: Основи, 1999. – 615 с.

Коломийцев В. Ф. Методология истории (от источника к исследованию). – М.: РОССПЭН, 2001. – 191 с. 

Копосов Н. Е. Как думают историки. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 236 с.

Кравченко П. А., Мельник А. І. Концептуалізація філософії історії у некласичній методології (стаття перша) / Петро Анатолійович Кравченко, Анатолій Іванович Мельник // Філософські обрії. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 48-70. 

Лавренова О. А. «Время больше пространства...» Историческое и мифологическое время в культурном ландшафте // Вестник Томского университета. – Томск, 2010. – Вып. 338. – С. 52-56.

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с. 

Лєбєдєва Ю. О. Самодостатність української історичної науки у XIX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 38. – С. 316-321.

Ліщук-Торчинська Т. П. Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 27. – С. 54-59. 

Лосев А. Ф. Античная философия истории. – М.: Наука, 1977. – 208 с.

Малиновський М. О. Українська історіософія: стан і перспективи вивчення // Вісник ХДАК. – Харків, 2014. – Вип. 44. 

Миронов Б. Н., Степанов З. В. Историк и математика: Математические методы в историческом исследовании. – Ленинград: Издательство «Наука», 1976. – 183 с.

Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. – М.: Высшая школа, 1989. – 175 с.

Нагорна Л. П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. 

Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология / Александр Леонидович Никифоров. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – 280 с.

Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. – 280 с.

Ольсен Г. О циклической и линейной концепциях времени в трактовке античной и раннесредневековой истории // Цивилизации. – Вып. 2. – М.: Наука, 1993.

Ортега-и-Гассет Х. История как система // Вопросы философии. – 1996. – Вып. 6. – С. 79-103.

Пержун В. Витоки й еволюція історичної свідомості: історико-соціологічний аспект // Релігія та Соціум: Часопис. – Чернівці: Рута, 2010. – Вип. №1 (3). – С. 213-219.

Петров А. Е. Перевёрнутая история. Лженаучные модели прошлого // Новая и новейшая история. – 2004. – Вып. 3. 

Попов М. В. Лекции по философии истории. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2010. – 236 с. 

Попова Т. Н. Несколько фактов из персональной истории П. М. Бицилли: К вопросу о достоверности ego-документов / Татьяна Николаевна Попова // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2013. – Вып. 10. – С. 513-520. 

Рикёр П. Память, история, забвение / Поль Рикёр. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с. 

Рузавин Г. И. Методы научного познания. – М.: Мысль, 1974. – 237 с.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с.

Савин А. Э. Методология истории и трансцендентальная философия: постановка проблемы // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2007. – Вып. 300(1). – С. 64-67.

Самылов О. В. Принцип историзма в историософских концепциях Ф. Гельдерлина и Ф. Шлегеля / Олег Валерьевич Самылов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – С. 169-173. 

Сандюк Л. О., Юшкевич Ю. С. Осягнення часу в екзистенціальному вимірі // Філософські дослідження: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – Вип. 14. – С. 237–245.

Серёгин А. В. Гипотеза множественности миров в трактате Оригена «О началах». – М., 2005. – 200 с. 

Скворець В. О. Простір і час формування та функціонування життєустрою народу // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 44. – С. 139-146.

Смоленский Н. И. Теория и методология истории. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.  

Смоленский Н. И. Теория и методология истории. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Сумченко І. Особливості сприйняття простору та часу в традиційній культурі // Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса, 2010. – Вип. 15. – С. 303-312.

Философия и методология науки / Под ред. А. И. Зеленкова. – Минск: ГИУСТ, 2011. – 479 с.

Философия и методология науки / Под ред. В. И. Купцова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 551 с.

Философия истории / Под ред. А. С. Панарина. – М.: Гардарики, 1999. – 432 с.

Философия истории / Под ред. И. И. Кального. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – 430 с.

Шакун Н. В. Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – Вип. 3 (18). – С. 97-100.

Шлыков В. М. Философия истории Г. Гегеля // Вестник Российского нового университета. – Москва, 2011. – Вып. 1. – С. 7-10. 

Штанько В. И. Философия и методология науки. – Харьков: ХНУРЭ, 2002. – 292 с. 

Элиаде М. Космос и история. – М.: Прогресс, 1987. – 312 с.

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. / Карл Густав Юнг. –  М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993. – 336 с.


Обновлено 11.10.2016 17:46