Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Поліна Іванівна Барвінська - "Історичні портрети..." PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2015 13:40

"Жінки в історії і політиці в другій половині ХХ - початку ХХІ ст."

Спецсемінар "Жінки в історії і політиці в другій половині ХХ- початку ХХІ ст." є складовою більш широкого спецсемінару "Історичні портрети політичних і державних діячів", який читається на 4 курсі для студентів денного відділення по спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

Курс має на меті ознайомити студентів з життям і діяльністю найбільш відомих та впливових політичних діячок Радянського Союзу, країн Сходу та Заходу у контексті історичної епохи з урахуванням гендерної політики.

Завдання курсу: розширити знання студентів про особливості біографічних досліджень в контексті гендерної історії.

При перевірці студентам необхідно продемонструвати знання найважливіших фактів з життя  жінок, які в другій половині ХХ - поч. ХХІ ст. відіграли вагому роль в політичному, державному і духовному житті, основні джерела та історіографію по темі спецкурсу, проявити уміння аналізувати фактори, що мали вплив на формування особистостей жінок, видатних діячок другої половини ХХ- поч. ХХІ ст., мотивацію їх вчинків, давати аналітичну оцінку їх політичної діяльності в контексті гендерної політики та готувати логічно-структуровані повідомлення по темі, а також мати навички роботи з джерелами, самостійного пошуку додаткової інформації по темі.

Рекомендована література

Базова

Буряк Л. Історична фемінологія у західній історіографії : тенденції другої половини ХХ –початку ХХ І ст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: //http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Igdu/2009_11/23.pdf

Солошенко В. Гендерна політика об'єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми // Віче. – 2012. - №24. - [Електронний ресурс]. Режим доступу:  //http://www.viche.info/journal/3436/

Иудин А. А., Шпилев Д. А. Германия: гендерная политика как основа гендерной культуры [Електронний ресурс]. — http: // www.hse.ru/data/ 2011/ 11/ 14/127285 1411/Gendr_shrt_1.pdf

Юдина Т. В. Германия. Новая политэстетика. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 175 с.

Успенская В. И. Стереотипы на пути женщин к лидерству // Феминистская теория и практика Восток-Запад: Материалы международной научно-практической конференции. — СПб.: ПЦГИ, 1996. — 71 с.

Polke—Majewski K. Wie Frauen die Politik veraendern? [Електронний ресурс]. — http: // Zeit online.de http://tyzhden.ua/World/86876

Допоміжна література

Шепилов, Дмитрий Трофимович Фурцева. Екатерина Третья. - Москва : Алгоритм, печ. 2012

Мирская, Татьяна Анатольевна Мальвина в поисках свободы : хроника частной жизни Екатерины Фурцевой Москва : Октопус : Unifors Production, 2006 (Йошкар-Ола : Марийский ПИК)

Микоян, Нами Артемьевна Неизвестная Фурцева [Текст] : взлет и падение советской королевы Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011

Корнеева, Наталия Александровна Мужские игры Екатерины Фурцевой [Текст] : политическая мелодрама Москва : Книжный клуб Книговек, 2010

Млечин, Леонид Михайлович Фурцева Москва : Молодая гвардия, 2011

Женщина века : 40-летию полета В.В. Терешковой в космос посвящается : [Сб.] Ярославль : Изд-во ЛИЯ, 2003 (ОАО Яросл. полигр. комб.)

Валентина Терешкова- первая в мире женщина летчик- космонавт: Этапы подгот. к групповому косм. полету: (Фотодок. из арх. ГосНИИИ воен. медицины М-ва обороны России): [Фотоальбом] / Сост.: Ушаков И.Б. [и др.] М.; Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003

Валентина Владимировна Терешкова: путь к звёздам. — РМП, 2012. — 254 с.

Савойский, Александр Геннадьевич Женщины в истории XVIII-XXI веков [Текст] : российско-американские отношения : [Екатерина II Великая - Дашкова - Адамс - Аргуэльо - Кеннеди - Рейган - Горбачева - Олбрайт - Путина - Буш - Райс - Клинтон - Медведева - Обама] Москва : ООО "РИА-КМВ", 2011

Олбрайт, Мадлен Религия и мировая политика / Мадлен Олбрайн при участии Билла Вудварда ; пер. с англ. [А. Денисов] Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007

Олбрайт, Мадлен Госпожа госсекретарь : мемуары М. Олбрайт / Мадлен Олбрайт; При участии Б. Вудварда; Пер. с англ. [ А. Лисовского и др.] М. : Альпина Бизнес Букс, 2004
Иванян, Э.А. Мадлен Олбрайт М. ИНИОН РАН 2000

Дедерихс, М.Р. Хиллари Клинтон и власть женщин : [Пер. с нем.] / Марио Р. Дедерихс; [Лит. обработка О. Трифонова М. : ЗАО "ЦСЭИ", Б. г. (1995)

Клинтон, Хиллари Родхэм, История моей жизни / Хиллари Родхэм Клинтон ; Пер. с англ. [В. Вебера и др.] М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003

http://dlib.rsl.ru/01004853132

Джилл, С. С. Династия Ганди / С. С. Джилл; Пер. с англ. Зряниной Г. В. Ростов н/Д : Феникс,1997.

Горев, Александр Васильевич Роса на лотосе. Индира Ганди: мечты и совершения М. : Политиздат, 1987

Горев, Александр Васильевич Индира Ганди : [Перевод] М. : Изд-во Агентства печати "Новости", 1989

Ганди, Индира Внешняя политика Индии : Избр. речи и выступления, 1980-1982. [Пер. с англ. и хинди] М. : Прогресс, 1982

Визит Премьер-Министра Индии Индиры Ганди в Советский Союз, 20-26 сент. 1982 г. : Документы и материалы М. : Политиздат, 1982

Надеждин, Николай Яковлевич Индира Ганди: "Индия, любовь моя" Москва : Майор : Изд. Осипенко А. И., 2010

Бхутто, Беназир Дочь Востока : автобиография / Беназир Бхутто ; [пер. с англ. Ю. А. Балаян] Санкт-Петербург : Амфора, 2009

Бхутто, Беназир Примирение. Ислам, Демократия, Запад Москва : Сабина Пак ЛТД, 2008

Кароли Эриксон Елизавета II: биография : [пер. с англ.]- Санкт-Петербург: Амфора, 2008 -  397 с.

Виктор Иванович Попов. Жизнь в Букингэмском дворце: Елизавета II и королевская семья М.: Междунар. отношения, 1993 – 438 с.

Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер [Текст] / пер. с англ. М. Ю. Зарицкая ; сост. И. Дейл. - К. : Знання-Прес, 2003. - 349 с.

Консерватизм. Консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер [Текст] : антологія / пер. Ю. Бадзьо [та ін.] ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий ; Наукове товариство ім. Вячеслава Липинського. - 2-ге вид. (переробл. і доп.). - К. : Смолоскип ; К. : Простір, 2008. - 788 c.

Панченко Ю. В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Панченко Юлія Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 231 арк. - арк. 213-231.

Черевко О. С. Маргарет Тетчер та ії реформаторська діяльність на чолі консервативного уряду Великої Британії (1979-1990 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Черевко Оксана Степанівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 195 арк. - арк. 180-195.

Гогунська Т. О. Формування та реалізація зовнішньополітичних принципів кабінетів М.Тетчер на європейському та американському напрямках (1979-1990 рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Гогунська Тетяна Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 20 с.

Банті Ріна Політика Великої Британії стосовно "кольорової імміграції" в період урядів М. Тетчер 1979 - 1990 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Банті Ріна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 17 с.

Погорельская С. В. Ангела Меркель: политический портрет. – Москва, 2008 – 104 с.

Шри Чинмой Мать Тереза - Цветок-Сердце человечества, Аромат-Душа Божественности [Текст] / Шри Чинмой ; отв. ред. пер. Прачеста Квасник. - Донецк : Каштан, 2008. - 274 c.: фотогр.

Тереза (мать). Нет большей любви [Текст] : [пер. с англ.] / Мать Тереза. - К. : Изд-во Христиан. библ. братства св. апостола Павла, 2011. - 147 с. : ил. (Тереза (Агнеса Гонжа Боякшу ; "мати", католицька черниця ; 1910 - 1997). ; Немає більшої любові [Текст] / Мати Тереза ; [пер. з англ. О. Калюжний]. - К. : Книгоноша, 2013. - 146, [1] с. )

Замбоніні Франца. Блаженна Тереза з Калькутти [Текст] / Франца Замбоніні  [пер. О. Мандрика]. - Л. : Свічадо, 2011. - 198 с.

Тереза від Дитятка Ісус Пресвятого Обличчя (св.). Пісня любові [Текст] : щоденник / Свята Тереза від Дитятка Ісус Пресвятого Обличчя ; [мал. О. Шаховська]. - Л. : Добра книжка, 2010. - 280 с.

Фалько, Жан-Мишель ди Мать Тереза. Вера творит чудеса / Еп. Жан-Мишель ди Фалько ; пер. с фр. Н. Зубкова М. : Рудомино, 2004 (ОАО Можайский полигр. комб.)

Масбург, Лео Мать Тереза: 50 удивительных историй [Текст] : [перевод с немецкого] / Лео Масбург Москва : Триада, 2012


Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

Обновлено 20.03.2015 13:54